Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите Условия за ползване регламентират условията и реда за ползване на услугите, предоставяни от “Мега МТМ” ООД при осъществяване на предмета му на дейност.

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
“Потребител” е всеки, който е заредил в своя браузър онлайн уебстраницата www.domashensapun.com.
“Поръчка” е индивидуалната заявка от съответния потребител през неговия личен профил за закупуване на стоки от www.domashensapun.com, съгласно настоящите общи условия.
“Услуги” са всички действия, осъществявани от “Мега МТМ” ООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин.
“Електронен магазин” – настоящият уебсайт www.domashensapun.com, който предлага чрез електронна търговия козметични и други продукти и услуги.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1). www.domashensapun.com е сайт за онлайн продажба на сертифицирани материали за сапуни и козметика. Съдържа оферти за артикули, които са класифицирани в отделни конструктивни групи. Тези оферти съдържат информация, снимки на съответните артикули и цена. Всички цени са с начислен ДДС. Цената във всяка оферта се отнася за указаното в нея количество и НЕ включва цена за доставка.
(2). С отбелязване в полето “Моля, прочетете и приемете условията на ползване”, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема Общите условия.
(3). Поръчки на www.domashensapun.com се приемат 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата. Поръчки, които са заявени през почивни и/или празнични дни се считат за приети в деня, следващ последния почивен и/или празничен ден.
Чл.2.(1). За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва:
1. Да имате навършени 18 (осемнадесет) години;
2. Да имате постоянен адрес в България;
3. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;
4. Да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване;
5. Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка;
6. Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.
(2). “Мега МТМ” ООД може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс и/или имейл. В случай, че не бъде доказана изисквана по-горе информация, това автоматично води до отказ от поръчката със или без допълнително уведомление.
(3). “Мега МТМ” ООД си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличността или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.
(4). Поръчката на даден артикул става чрез натискане на бутона “Купи” или “Добави в кошницата” в нейната оферта. Действието представлява свободно изразяване на воля, което обвързва със силата на договор клиента от една страна и “Мега МТМ” ООД от друга, отговарящо на описаните в настоящия документ условия и съответстващо на правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
Чл.3. Потребителят може да извърши онлайн покупка само след правилно попълване на данните за доставка. Клиентът е длъжен да посочи точни и коректни данни за доставка, “Име” – собственото име на лицето, “Фамилия” – фамилното име на гореспоменатото лице, “E-mail” – адрес на електронна поща, “Телефон”-задължително е да въведете такъв, “Адрес за доставка”, “Данни за фактура” в полето за “Коментари”. В случай, че потребителят не е подал данни за фактура на юридическо лице, тя ще бъде издадена на името на посочения потребител.
Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна.
Чл.4.(1). След получаване на поръчката, се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса за доставка. 
(2). При всяко натискане на бутона “Купи” или “Добави в кошницата” във Вашата потребителска кошница автоматично се прибавя желаната бройка на избраният от Вас артикул или наличната такава.
(3). Можете да промените бройката на всеки избран от Вас артикул чрез въвеждане на желаната бройка и натискане на бутона “Обнови количеството в кошницата”. Можете също да отстраните от потребителската кошница определен артикул след като натиснете “Изтрий продукт от кошницата”. Натискайки бутона “Потвърди поръчката”, Вие поръчвате артикулите, които вече сте избрали.

(4). Сайтът предлага възможност Клиентът да финализира поръчката си като “Гост” и чрез регистрация. За финализиране на поръчката Клиентът е длъжен да попълни всички задължителни полета, следвайки стъпките от 1 до 6.

III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
Чл.5. Договорът се сключва вследствие на Ваша заявка- онлайн, или по телефон, и на приемане от страна на www.domashensapun.com. Приемането се извършва с писмено потвърждение от www.domashensapun.com или с изпълнение на поръчката. Офертите на www.domashensapun.com са винаги отворени и необвързващи.

IV. РЕКЛАМАЦИЯ
Чл.6.(1). Ако по някаква причина не сте удовлетворени от получената стока, според чл. 55, ал.1 от ЗЗП може да я върнете в 14- дневен срок от датата на получаването, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена и без да е ползвана.
(2) Клиент, поръчал стока извън хипотезата на чл. 55, ал.1 от ЗЗП, може да върне получената стока, само в следните случаи:
1. Ако доставеният артикул не съответства на поръчания от клиента.
2. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да направи рекламация и да поиска връщането й и възстановяване на платената от него цена когато:
3. Стоката има съществен скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок до 48 часа от получаването на стоката.
4. Ако не е спазен срокът, обявен за доставка.
5. Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок до 72 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.
6. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже, получи и заплати поръчания от него артикул. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка плюс неустойка в размер на 50% (петдесет процента) от стойността на поръчания артикул.
(3). Срокът за рекламацията започва да тече от момента на Вашето тел. обаждане, e-mail или писмено съобщение за рекламацията.
(4). “Мега МТМ” ООД не носи отговорност за доставени несъответстващи артикули при подадени неверни данни. В този случай доставянето на нови такива или замяната им е за сметка на клиента.
(5) “Мега МТМ” ООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните стоки.
(6) “Мега МТМ” ООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите, тъй като тя е предоставена от основните вносители.
(7) “Мега МТМ” ООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.
(8) “Мега МТМ” ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин на www.domashensapun.com.
(9) “Мега МТМ” ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
Чл. 7.(1). Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на електронния магазин на www.domashensapun.com във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за “Мега МТМ” ООД.
(2) “Мега МТМ” ООД не носи отговорност за неправомерно проникване в програмните кодове на Сайтa от страна на трети лица (хакерски действия) и за евентуално последвалото от това недобросъвестно ползване на съдържащата се там информация. Въпреки посоченото “Мега МТМ” ООД полага усилия за повишаване на резистентността на сайтовете срещу неправомерни действия от страна на трети лица, изразяващи се в незаконно проникване в програмните им кодове и използване на информацията (хакерски действия).

V. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл.8. В случай, че не е уговорено нещо друго, важат цените, посочени в ценовата оферта. Тези цени са с включен ДДС. Възникват допълнителни разходи за доставка.

VI. НАЧИН НА ДОСТАВКА И ОБСЛУЖВАНЕ
Чл.9.(1) Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес за срок от 4 (четири) работни дни, като началото на този срок е броим от деня, следващ датата на заявената поръчка. За експресна доставка на стока/и този срок е до 24 (двадесет и четири) часа. Приемането става от клиента или трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока и заплати разходите по доставката и цената на стоката по указаните начини на плащане.
(2) Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
(3) Ако на посочения от клиента адрес няма лице, което да приеме поръчаната стока, разходите, свързани с повторна доставка, са изцяло за сметка на клиента.
(4) Плащането може да бъде извършвано с наложен платеж при доставка на поръчката.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл.10. (1). При поръчка Потребителят въвежда своите данни. “Мега МТМ” ООД е длъжен да спазва стриктно Закона за защита на личните данни и да защитава предоставената от клиента информация.

(2). Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (GDPR), Клиентът се съгласява да му бъдат обработени личните данни (Анекс 1) и с Политиката/Декларацията за защита на личните данни (Анекс 2) на „Мега МТМ“ ООД, които са неразделна част от настоящите Условия за ползване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.11.(1). Правоотношенията между “Мега МТМ” ООД и клиентите се уреждат от настоящите Общи условия.
(2) С оглед разширяването на кръга от предоставяните услуги, повишаване качеството на услугите и усъвършенстване на реда за ползването им, както и във връзка с евентуални законодателни промени, свързани с регулирането на отношенията, възникнали при или по повод предоставянето на услуги, “Мега МТМ” ООД има право едностранно да изменя настоящите Общи условия.
Чл.12.(1). При извършване на промени в тези Общи условия, “Мега МТМ” ООД се задължава да уведоми потребителите си за измененията, като ги доведе до знанието им чрез публикуване на сайта.
(2) За неуредените въпроси при регулиране на отношенията, възникнали между “Мега МТМ” ООД и всички трети лица при или по повод ползване на предоставяните от Мрежата услуги, се прилага действащото българско законодателство.
(3). Всички съдебни спорове се отнасят до компетентния български съд съгласно Гражданско процесуалния кодекс.
(4) Официалният език за тълкуване на Общите условия, споразуменията, анексите към тях, както и на всички формуляри, е българският.
Настоящите Общи условия са изготвени и публикувани на 11.05.2018 г.

Анекс 1

Съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

                Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно име, адрес, имейл, телефон се обработват от Мега МТМ ООД за целите на изпащане на рекламни продукти от сайта www.domashensapun.com и на компанията, данните: име, адрес, имейл, телефон се предоставят за обработване на www.icn.bg, куриерска фирма Еконт Експрес ООД и Рапидо Еспрес енд Лоджистикс ООД с цел обработване, изпращане и доставка на продукти от сайта www.domashensapun.com, данните име, имейл, IP адрес се предоставят на Google, Facebook, Mailchimp и www.icn.bg за целите на изготвяне на клиентски профили съобразно предлаганите стоки в www.domashensapun.com за период от 26 месеца.

                Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време, като изпратя имейл до info@domashensapun.com.

Анекс 2

Декларация за защита на личните данни

Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт www.domashensapun.com или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за период от един месец, така че да можем да обработим искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, имейл адрес и телефонен номер.

Освен това, с оглед изпълнението на договора си с Вас съхраняваме: снимки, видеа, рецепти и друга информация, свързана с дейността ни с изричното Ви съгласие. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите договорни или преддоговорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на

– обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, PayPal),

– куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката и

– нашия счетоводител.

При незавършена поръчка изтриваме въведените по нея данни. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

Бисквитки

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни.

Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.

Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR.

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

Анализ на интернет трафика

Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик чрез Google, Facebook, Mailchimp, Sendpulse и icn.bg. Тези сайтове и доставчици имат собствена политика за защита на личните данни, съгласно Регламента GDPR. Повече за това можете да видите тук, тук, тук и тук. За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия сайт. Така получената информация се предава на сървъра на доставчика на техническото решение и се съхранява там.

Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“.

Обработването на данните за анализ на интернет трафика се извършва въз основа на член 6, ал. 1, буква (a) и / или (е) GDPR.

Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на нашия сайт. Ценим личната неприкосновеност на потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение. С последния имаме договор за обработка на лични данни.

Данните съхраняваме за период от 26 месеца.

Нюзлетър (бюлетин), мейлинг

Можете да се абонирате за нашия нюзлетър/мейлинг, изтегляйки си безплатно е-книга от нашия сайт www.domashensapun.com. За тази цел се нуждаем от Вашето име и имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения.

След като се регистрирате за нашия нюзлетър/мейлинг, ще ви изпратим потвърдително съобщение с линк, с чиято помощ да потвърдите регистрацията.

Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър/мейлинг по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: info@domashensapun.com или натискайки линка unscribe в нюзлетъра (бюлетина), който получавате. Веднага ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър/мейлинг.

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни

Свържете се с нас по един от следните начини:

Уебсайт: www.domashensapun.com, имейл: info@domashensapun.com

Мега МТМ ООД, гр. Варна, м-ст Боровец – Север 710

Телефон: +359 888 742 292